Privacy Policy

PRIVACY POLICY
VERENIGING VRIJETIJDSBESTEDING GEHANDICAPTEN VOLENDAM
 
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam (hierna te noemen: “V.V.G.V.”) verwerkt van haar deelnemers (degenen die gebruikmaken van de diensten van V.V.G.V.) en van haar leden (de vrijwilligers).
 
Indien u het lidmaatschap van V.V.G.V. aangaat of om een andere reden persoonsgegevens aan V.V.G.V. verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. 
  
1. Verantwoordelijke
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam, Foksiastraat 11, 1131 HG Volendam, telefoonnummer: 0299 – 368574, KvK-nummer 40625395.
Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam is bereikbaar via de website: www.vvgv.nl en via e-mail: info@vvgv.nl
 
2. Welke gegevens verwerkt V.V.G.V. en voor welk doel
 
2.1  In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)   voor- en achternaam;
b)   adresgegevens;
c)   geboortedatum;
d)   telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
e)   bankrekeningnummer;
f)   medische gegevens.
 
2.2  V.V.G.V. verwerkt   de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)   uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap  en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
b)  uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van V.V.G.V.;
c)  uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van de deelnemersbijdrage af te wikkelen.
d)  medische gegevens, zie sub 2.5.
 
2.3  E-mailcorrespondentie
V.V.G.V. gebruikt uw naam en e-mailadres(sen) voor het toesturen van haar nieuwsbrief en informatie over  haar activiteiten en over het lidmaatschap.
Afmelden voor deze mailings is mogelijk via info@vvgv.nl.
 
2.4  Beeldmateriaal
Tijdens de activiteiten in en buiten V.V.G.V. worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze worden bij de verslagjes op onze website en/of in de nieuwsbrief en/of in de NIVO geplaatst. Sommige foto’s komen terug in het jaarverslag.
Door middel van een toestemmingsformulier wordt toestemming gevraagd voor publicatie van foto’s.
Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken via: info@vvgv.nl.
Zonder toestemming zullen geen foto’s worden gepubliceerd.
 
2.5  Medische gegevens
V.V.G.V. verzamelt door middel van een “Formulier medische gegevens” de medische gegevens van haar deelnemers.
Deze gegevens worden uitsluitend verzameld uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel noodzakelijk handelen in noodsituaties.
Het is niet verplicht deze gegevens in te vullen, maar het kan zeer belangrijk zijn.
De medische gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Deze gegevens worden door V.V.G.V. alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt.
  
3.  Bewaartermijnen
 
V.V.G.V. verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap.
 
 4.  Delen van persoonsgegevens met derden
 
V.V.G.V. maakt gebruik van de diensten van Stichting Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam (“CBW”).
CBW verzorgt voor V.V.G.V. de inning van de deelnemersbijdragen. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van de deelnemersbijdragen af te wikkelen.
C.B.W. verzorgt voor V.V.G.V. de verspreiding van uitnodigingen en informatie over activiteiten van V.V.G.V. Hiervoor worden uw naam en adresgegevens gebruikt.
Deze diensten vallen onder de privacyregels van CBW.
 
 5.  Gebruik van cookies
 
VVGV.nl gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies ook uitzetten via uw browser.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van de Google “Analytics”-dienst en Facebook “Like Button”. Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Google of Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google of Facebook verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
  
6.  Inzagerecht, verwijdering en vragen / klachten
 
6.1  Via info@vvgv.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. V.V.G.V. zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen twee weken na ontvangst hierover informeren.
 
6.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact met ons opnemen  via info@vvgv.nl.
 
6.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop V.V.G.V. uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact met ons opnemen via info@vvgv.nl.
 
6.4  Eventuele vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@vvgv.nl.
  
7.  Beveiligingsmaatregelen
 
V.V.G.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus.
V.V.G.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vvgv.nl.
  
8.  Wijzigingen
 
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. In dat geval worden de wijzigingen via de website bekendgemaakt.
 
 
Volendam, juli 2018
Activiteiten
Nieuws
STEUN ONZE CLUB MET EEN DONATIE IN ONZE DIGITALE COLLECTEBUS VOOR HANDICAPNL! Van maandag 25 tot en met zaterdag 30 september is het de collecteweek van HandicapNL